Zvezda 7279 Ilyshin Il-2M Stormovik 1:72 Aircraft Model Kit