Trianco Eurostar Condensing Utility/Kitchen Oil Boiler - 29/36 kW