Tesco Pinstripe 16 Piece, 4 Person Dinner Set - Black & White