SP1071GIACAR5 - Santini 365 GIA CAR5 Bib Short Black Medium