Smeg SMF01PGUK | 50's Retro Kitchen Style Cake & Dough Stand Mixer in Pastel Green