Schwalbe SV20 - 700 x 18/25mm XXL Valve Tube - Presta