Schwalbe 700x18-28c (27x1 - 28x1.10) Tube Schrader AV15