Royal Brush ZipLock Set - Soft Black Taklon Round Variety