Mason Pearson SB4 Pure Bristle Pocket Sensitive Hair Brush - Dark Ruby