Mason Pearson B4 Pure Bristle Pocket Hair Brush - Ivory