Living Nostalgia Vintage Coffee Storage Tin, Cream