LEC Tall (Freezer Bottom) Fridge Freezer, TF55142W, White