Kent Phat Pin Cushion Based Hair Brush - AH10 Grey