Kent Medium Pure Bristle Cushioned Base Hair Brush - AH13 White