Kent Medium Phat Pin Cushioned Base Hair Brush - AH8 Grey