Kenro Frisco White Photo Frame to hold a A4 photo.