Fujitsu Consumable Kit (Yield 400,000 Scans) for Fujitsu Fi-6140/fi-6240/6130/6230 Scanners