Bosch SPS40C12GB Slimline Dishwasher, A+ Energy Rating. White