Bio-Synergy Skinny Protein Shake 700g - Strawberry